Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.


KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, astrolojikozmik.com, internet sitesi ziyaretçilerini aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nun 10uncu maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Toplama Yöntemi Ve Hukuki Sebepleri
Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız veya web sitemize ulaşırken kullandığınız bilgisayarın ip adresi gibi veriler olabilir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.
Kişisel verileriniz;
  • a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
  • b) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
  • c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
  • ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
  • d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecektir.
Veri sorumlusu olarak sitemiz tarafından kişisel verileriniz internet yayıncılığı hizmetlerimizin yürütülmesi amacına uygun olarak aşağıda belirtilecek amaçlarla işlenmektedir.
  • Sitemizde yer alan formlar vasıtasıyla yaptığınız yorumların yayımlanması, iletişim formunu kullanmanız halinde tarafınızla iletişime geçilmesi,
  • Astroloji danışmanlık talebinizin bulunması halinde bu taleplerinizin karşılanması,
  • İnternet sitemizdeki çerezlerin sunumu,
Yukarıda ifade edilen amaçlar dışında kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar dahilinde işlenebilecektir. 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, kural olarak kimse ile paylaşılmaz. Ancak sitemizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirilmesi amacıyla paylaşılması mümkündür.
Kurumumuz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Sitemiz bu doğrultuda KVKK’nun 8inci ve 9uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bilgiler gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurt içinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir. 
Türk Ceza Kanunu’nun 138inci maddesinde ve KVKK’nun 7nci maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kurumumuzun kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi sitemizdeki iletişim formu vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Hosting ve Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı 

İnternet sitemiz Google'ın Blogger servisi üzerinden sunulmakta olup, internet sitemizde diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Sitemiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme Metninde Değişiklikler

İşbu aydınlatma metni veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.